• شنبه، 9 مرداد 1400
  • Saturday 31 July 2021
شناسنامه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: منصور مظفری
سردبیر:‌ سید علیرضا کریمی
تهران: خیابان شهید مطهری، ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)  كوچه 26 پلاك10 طبقه اول واحد یك  
تلفن: 1 -88322160         نمابر: 88322162  
آگهی:   09128197782 - 88328743
چاپ: روزتاب- جاده مخصوص کرج      تلفن: 7-44545076      توزیع: شرکت دنیای اقتصاد تابان
نشانی الکترونیکی: Email: Economy.aftab@gmail.com
پیامک: 3000141428
مقالات و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمی‌گردد
مرامنامه اخلاقی روزنامه آفتاب اقتصادی در سایت روزنامه ملاحظه نمائید.