• شنبه، 9 مرداد 1400
  • Saturday 31 July 2021
گروه خبر: قاب  -  شماره خبر: 9857  -  9 مرداد 1400 ساعت 20:52


چند مدرسه می‌توان با بدهی استقلال و پرسپولیس ساخت؟
چند مدرسه می‌توان با بدهی استقلال و پرسپولیس ساخت؟/اعتماد