• دوشنبه، 28 مرداد 1398
  • Monday 19 August 2019
گروه خبر: قاب  -  شماره خبر: 9447  -  1 آبان 1396 ساعت 19:56


کم توجهی به تولید ملی و و ابستگی به نفت
کم توجهی به تولید ملی و و ابستگی به نفت