• جمعه، 22 فروردین 1399
  • Friday 10 April 2020
گروه خبر: گفتگو  -  شماره خبر: 180  -  27 دی 1395 ساعت 20:40

سعید خزایی در گفتگو با آفتاب اقتصادی:

تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو برجسته سازی‌های علمی
پروفسور سعید خزایی، پدر آینده پژوهی ایران در گفتگو با آفتاب اقتصادی گفت: اقتصاد مقاومتی به مثابه الگویی در حال تکمیل برای غلبه بر چالش‌های اقتصادی را می‌توان در توضیحی ساده و فراگیر به معنای شناسایی حوزه‌های فشار بر اقتصاد و تلاش برای بی‌اثرسازی این فشارها و حتی تبدیل آن‌ها به فرصت دانست. بر این قیاس، اقتصاد مقاومتی، رویکردی دانش‌محور و دانش‌بنیان خواهد بود. این نظریه به درستی ادعا می‌کند که توجه کانونی خویش را بر اقتصاد خرد معطوف داشته است. بدون تردید، تلاش برای تحقق این الگوی اقتصادی برخاسته از ارزش‌های دینی، ملی، تنها با برگزاری کنفرانس‌ها و سیمنارها و تشکیل ستادهای بوروکراتیک شکل نمی‌گیرد. دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، نیازمند دسته بندی تلاش در دو بخش عمده است. اقتصاد خرد و خانواده: مقوله‌هایی مانند اصلاح الگوی مصرف، تغییر سبک زندگی و پرهیز از اصراف از جمله مقوله‌های کلیدی این بخش است. اقتصاد مقاومتی از واحد فرد و انسان شروع می‌شود. توصیه و تاکید بر درست مصرف کردن، حمایت از تولید ملی و داخلی و در نتیجه اصلاح الگوی مصرف و اصلاح سبک زندگی، مهم ترین فعالیتی است که می‌تواند از اتلاف سرمایه‌ها و داشته‌های ملی، جلوگیری کند. به همین سبب این الگو، نیازمند فهم و درک آن‌ها در جامعه و حمایت از آن است. در سطح اقتصاد کلان: بستر سازی دولت برای حمایت از تولید ملی، تلاش برای تنوع بخشیدن به منابع درآمد ملی، از جمله حمایت از گردشگری که در برنامه ششم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است و کوشش برای تحقق اقتصاد دانش بنیان از جمله این تلاش‌ها در سطح کلان است. در این عرصه، نقش رویدادها و تلاش‌های علمی‌متجلی خواهد شد. منابع تولید ثروت در اقتصاد دانش بنیان نامحدود است و ارزش افزوده آن ده‌ها برابر بیش از شیوه‌های سنتی کسب درآمد از تولیدات طبیعی است. زمینه‌سازی برای رهایی از درآمدهای نفتی در طول چند سال می‌تواند زیست بوم منابع طبیعی برای ظهور و بروز خلاقیت و نوآوری در عرصه‌های اقتصادی باشد، مطالعه برای کاهش تصدیگری دولت و تقویت بخش خصوصی از دیگر گام‌های ضروری در این عرصه است. در این سطوح دو گانه پژوهش‌های علمی، تدوین راهکارهای خلاقانه و مطالعه در این زمینه اجرای هرچه بهتر اهداف این مدل اقتصادی می‌تواند بر عهده دانشگاه‌ها، پژوهشگران و نهادهای علمی‌ و پژوهشی باشد.