• شنبه، 9 مرداد 1400
  • Saturday 31 July 2021
گروه خبر: یادداشت‌  -  شماره خبر: 11488  -  9 مرداد 1400 ساعت 20:41

محمود نجفی عرب

یادداشت-بلای بدهی های انباشته
اگر فکری به حال مشکلات ساختاری نکنیم، با وجود حل مسئله بدهی های مربوط به سنوات گذشته دوباره به این دومینوی دردناک دچار خواهیم شد. دومینوی بدهی های
انباشته شده در زمینه صنعت دارو
تجهیزات پزشکی همچنان ادامه دارد و تلاش دولت و مجلس این است که با اجرای اقدامات جدی تا اندازه ممکن وضعیت را سامان دهد. به دلیل حجم بالای بدهی در این زمینه هر نوع تلاش دستگاه های حاکمیتی با موانع بی شمار رو به رو می شود. دولت نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی عقب است. این مسئله آثار نامطلوبی در گردش نقدینگی بنگاه های اقتصادی وابسته به این صنعت در زمینه تجارت و تولید برجای گذاشته است. با توجه به لایحه بودجه و کسری هایی که طرح تحول سلامت از گذشته با آن رو به رو بوده و منابع جدید برای سال آینده، به نظر می رسد که دومینوی بدهی در صنعت دارو و تجهیزات پزشکی ادامه پیدا کند.
دومینوی بدهی شامل بدهی دولت به بنگاه های
 اقتصادی اعم از پیمانکاران و بخش های خدماتی و در نهایت تولیدی است. از سوی دیگر این بخش ها به بانک ها بدهکارند و بانک ها به بانک مرکزی بدهی دارند. در یک پیشنهاد موثر می توان دولت را به بانک ها وصل کرد. با این روش مجموعه‌ای از شرکت ها
 که به دلیل حجم بالای بدهی درگیر شده اند
 و از منابع جاری بدهی سنگینی به بانک ها
 دارند و البته مشمول جریمه های سنگین
هم شده اند می توانند با اتکا به منابع بانک ها
 از طریق بانک مرکزی این بدهی را پاس
کنند. مسئله دیگری که به پایداری مشکلات در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی دامن زده بعضی مشکلات ساختاری است. هزینه های طرح تحولات سلامت با ورودی آن نخواند. در زمینه پزشک خانواده هزینه ها مدیریت نشد. مسائل مربوط به الکترونیکی کردن نظام سلامت همچنان پابرجاست. بعضی افراد چندین دفترچه بیمه دارند تا جایی که آمار آن را شش میلیون دفترچه همپوشان اعلام می کنند. اگر هزینه های مربوط به این مسائل در نظام سلامت مدیریت شود به طور
حتم بحران های مربوط به هزینه ها و
بدهی ها در این زمینه فروکش می کند
و اگر فکری به حال مشکلات ساختاری نکنیم، با وجود حل مسئله بدهی های مربوط به سنوات گذشته دوباره به این دومینوی دردناک دچار خواهیم شد.