• شنبه، 9 مرداد 1400
  • Saturday 31 July 2021
گروه خبر: قاب  -  شماره خبر: 11242  -  9 مرداد 1400 ساعت 21:04


نگاهی به کامیون های فرسوده در ایران