• پنجشنبه، 21 فروردین 1399
  • Thursday 9 April 2020
گروه خبر: قاب  -  شماره خبر: 10113  -  4 آذر 1396 ساعت 09:28


حکمتانه
حرف هگل درست بود که می‌گفت: ما می‌توانیم از تاریخ یاد بگیریم که انسان‌ها هیچوقت نمی‌توانند  از تاریخ یا د بگیرند!
برنارد شاو