• پنجشنبه، 21 آذر 1398
  • Thursday 12 December 2019
گروه خبر: قاب  -  شماره خبر: 10113  -  4 آذر 1396 ساعت 09:28


حکمتانه
حرف هگل درست بود که می‌گفت: ما می‌توانیم از تاریخ یاد بگیریم که انسان‌ها هیچوقت نمی‌توانند  از تاریخ یا د بگیرند!
برنارد شاو